Nabr na stanowisko G?wnego Ksi?gowego

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM OG?ASZA NABR NA STANOWISKO URZ?DNICZE G?WNEGO KSI?GOWEGO I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamie? Pomorski, II. OKRE?LENIE STANOWISKA: G?wny ksi?gowy, III. WYMIAR…

Realizacja pilota?owego programu pn.: Aktywny samorz?d

W dniu 20 sierpnia 2012 roku zosta?a zawarta umowa pomi?dzy Powiatem Kamie?skim, a Pa?stwowym Funduszem Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w zwi?zku z przyst?pieniem do realizacji pilota?owego programu pn.: Aktywny samorz?d. Realizacja programu zosta?a powierzona Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Jest to program,…

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego POKL na lata 2007 – 2013 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim Informujemy, ?e w wyniku zako?czenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:…

Nabr kandydatw do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM OG?ASZA NABR KANDYDATW DO PE?NIENIA FUNKCJI RODZINY ZAST?PCZEJ ZAWODOWEJ i NIEZAWODOWEJ Formami rodzinnej pieczy zast?pczej s?: 1) rodzina zast?pcza: a) spokrewniona, b) niezawodowa, c) zawodowa, w tym zawodowa pe?ni?ca funkcj? pogotowia rodzinnego i…