Informacja o odwo?aniu zapytania ofertowego

dotycz?cego opracowania Polityki bezpiecze?stwa przy przetwarzaniu danych osobowych wraz z Instrukcj? zarz?dzania systemem informatycznym Na podstawie art. 662 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 roku Nr 16 poz. 93 z p?n. zm.) odwo?uj? ofert? na opracowanie Polityki bezpiecze?stwa przy przetwarzaniu…

Informacja o odwo?aniu zapytania ofertowego

dotycz?cego sporz?dzenia oceny ryzyka zawodowego zwi?zanego z wykonywan? prac? oraz stosowania niezb?dnych ?rodkw profilaktycznych zmniejszaj?cych ryzyko W dniu 25 pa?dziernika 2012 roku na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zamieszczono zaproszenie do sk?adania ofert na sporz?dzenie oceny…

Aktywny Samorz?d

W dniu 31 maja 2012 r. Powiat Kamie?ski przyj?? zaproszenie PFRON i podpisa? Porozumienie nrO-16/05/AS/2012 w celu wsp?pracy przy realizacji pilota?owego programu Aktywny samorz?d”. Program w imieniu samorz?du powiatowego realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Program adresowany jest do osb niepe?nosprawnych,…