Ustawy i rozporządzenia

Z tej strony mo?na pobra? uchwa?. Pliki zapisane s? w formacie PDF.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy spo?ecznej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej