Poczta, radio, TV i telekomunikacja

Poczta, radio, telewizja i telekomunikacja


Udogodnienia zwi?zane z us?ugami pocztowymi to m.in.: us?uga dor?czania bezpo?rednio do domu przesy?ek listowych, przesy?ek rejestrowanych, w tym przesy?ek z zadeklarowan? warto?ci? oraz kwot pieni??nych okre?lonych w przekazach pocztowych, z pomini?ciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczno?ci odbierania przesy?ki w placwce operatora. Us?ugi te ?wiadczone s? bez pobierania dodatkowych op?at. Mog? z nich korzysta? osoby:

  • z uszkodzeniem narz?du ruchu powoduj?cym konieczno?? korzystania z wzka inwalidzkiego,
  • niewidome lub ociemnia?e.

Zapotrzebowanie na us?ug? zg?asza si? u operatora ?wiadcz?cego powszechne us?ugi pocztowe np. w urz?dzie pocztowym.


Placwki pocztowe musz? by? dostosowane do obs?ugi osb niepe?nosprawnych poruszaj?cych si? za pomoc? wzka inwalidzkiego.


Dostosowanie to powinno polega? na wydzieleniu przez operatora odpowiednio oznakowanych stanowisk obs?ugi osb niepe?nosprawnych oraz umieszczaniu nadawczych skrzynek pocztowych w sposb i w miejscu umo?liwiaj?cym korzystanie z nich osobie niepe?nosprawnej, poruszaj?cej si? za pomoc? wzka inwalidzkiego, w szczeglno?ci nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placwce operatora lub na nieruchomo?ci u?ytkowanej przez t? placwk?.


Zwolnienie z op?at dla osb niewidomych


Przesy?ka b?d?ca przesy?k? dla niewidomych nadana przez:


1) osob? legitymuj?c? si? orzeczeniem w?a?ciwego organu orzekaj?cego
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci z tytu?u uszkodzenia narz?du wzroku, zwan? dalej „osob? niewidom? lub ociemnia??”, i adresowana do biblioteki lub organizacji osb niewidomych lub ociemnia?ych b?d? do organizacji, ktrych celem statutowym jest dzia?anie na rzecz osb niewidomych lub ociemnia?ych,
2) bibliotek?, organizacj? osb niewidomych lub ociemnia?ych b?d? organizacje, ktrych celem statutowym jest dzia?anie na rzecz osb niewidomych lub ociemnia?ych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemnia?ej,
3) osob? niewidom? lub ociemnia?? b?d? skierowan? do tej osoby zawieraj?c? wy??cznie informacje utrwalone pismem wypuk?ym,

 

  • jest zwolniona od op?aty pocztowej za przyj?cie, przemieszczenie i dor?czenie przesy?ki nieb?d?cej przesy?k? najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy ustalonej w obowi?zuj?cym cenniku powszechnych us?ug pocztowych operatora publicznego. Zwolnienie to nie obejmuje op?aty za potwierdzenie odbioru przesy?ki rejestrowanej.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.).