Karta parkingowa

Karta parkingowa

KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA KARTY PARKINGOWEJ?

 

Karta parkingowa jest dokumentem uprawniaj?cym osoby niepe?nosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osb oraz do niestosowania si? do niektrych znakw drogowych.

 

Karta parkingowa przys?uguje osobom niepe?nosprawnym na podstawie wydanego przez zesp? ds. orzekania o niepe?nosprawno?ci:

 • orzeczenia o niepe?nosprawno?ci,
 • orzeczenia o stopniu niepe?nosprawno?ci,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie?

wraz ze wskazaniem spe?niania przez osob? niepe?nosprawn? przes?anek okre?lonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, przy czym w przypadku osb niepe?nosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepe?nosprawno?ci spe?nienie tych przes?anek mo?e zosta? stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepe?nosprawno?ci oznaczonej symbolem 05-R (upo?ledzenie narz?du ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

 

Karta parkingowa uprawnia osoby niepe?nosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osb, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie p?atnego parkowania.

 

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z op?at za parkowanie.

Na podstawie wewn?trznych regulacji poszczeglnych samorz?dw np. uchwa?y rady miasta, osoby niepe?nosprawne mog? by? zwolnione z op?at za parkowanie w strefie p?atnego parkowania. Zwolnienie takie obejmuje cz?sto szersz? grup? osb niepe?nosprawnych, nie tylko legitymuj?cych si? kart? parkingow? w Warszawie jest to Karta N+.

 

Osoby niepe?nosprawne o obni?onej sprawno?ci ruchowej, kieruj?ce pojazdem samochodowym lub kierowca przewo??cy osoby o obni?onej sprawno?ci ruchowej, jak rwnie? pracownicy placwek zajmuj?cych si? opiek?, rehabilitacj? lub edukacj? osb niepe?nosprawnych pozostaj?cych pod opiek? tych placwek, mog?, pod warunkiem zachowania szczeglnej ostro?no?ci, nie stosowa? si? do nast?puj?cych znakw drogowych:

 • „zakaz ruchu w obu kierunkach” (B-1),
 • „zakaz wjazdu pojazdw silnikowych, z wyj?tkiem motocykli jedno?ladowych” (B-3),
 • „zakaz wjazdu autobusw” (B-3a),
 • „zakaz wjazdu motocykli” (B-4),
 • „zakaz wjazdu motorowerw” (B-10),
 • „zakaz postoju” (B-35) – dopuszczalny czas postoju d?u?szy ni? 1 minuta jest wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,
 • „zakaz postoju w dni nieparzyste” (B-37),
 • „zakaz postoju w dni parzyste” (B-38),
 • „strefa ograniczonego postoju” (B-39)

 

Aby mc nie stosowa? si? do wy?ej wymienionych znakw trzeba posiada? KART? PARKINGOW?:

 

Karta Parkingowa wydawana jest przez starost?.

 

Za jej wydanie pobiera si? op?at? w wysoko?ci ustalonej przez ministra w?a?ciwego do spraw transportu aktualnie op?ata wynosi 25 z?.

 

Aby otrzyma? kart? parkingow?, nale?y z?o?y? nast?puj?ce dokumenty:

 • kserokopi? orzeczenia o stopniu niepe?nosprawno?ci (nale?y mie? ze sob? orygina? do wgl?du),- kserokopi? dowodu osobistego,
 • fotografi? (3,5 x 4,5),
 • wype?niony wniosek na odpowiednim formularzu,
 • potwierdzenie dokonania op?aty.

 

Karta parkingowa powinna by? umieszczona za przedni? szyb? pojazdu samochodowego w sposb umo?liwiaj?cy jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony – z symbolem wzka inwalidzkiego).

 

KARTA PARKINGOWA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 

W zwi?zku z zaleceniem nr 98/376/EW z 4 czerwca 1998r. w sprawie karty parkingowej dla osb niepe?nosprawnych, zosta? opracowany wsplny dla wszystkich krajw cz?onkowskich Unii Europejskiej wzr karty parkingowej, ktry te kraje, w tym Polska, dobrowolnie przyj??y. Zalecenie nie ma bowiem formalnie mocy wi???cej. Dzi?ki temu posiadacz takiej karty mo?e korzysta? ze specjalnych miejsc parkingowych w ka?dym kraju Unii bez wzgl?du na to czy jest jego obywatelem.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z p?n. zm.),
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.115 z p?n. zm.)
 • rozporz?dzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 31lipca 2002r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),
 • rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorw kart parkingowych dla osb niepe?nosprawnych i placwek zajmuj?cych si? opiek?, rehabilitacj? lub edukacj? tych osb (Dz.U. Nr 67, poz. 616),
 • zalecenie Rady UE z 4 czerwca 1998 r. dotycz?ce kart parkingowych dla osb niepe?nosprawnych (98/376/EC).

 

KARTA N+


W centrum Warszawy, na obszarze obj?tym niestrze?onym, p?atnym parkowaniem, z op?at zwolnione s? osoby niepe?nosprawne:


1. posiadaj?ce kart? parkingow? – ale tylko je?li parkuj? na miejscach wyznaczonych dla osb niepe?nosprawnych,
2. posiadaj?ce Kart? N+ – parkuj?ce na dowolnych miejscach w systemie p?atnego parkowania.


KARTA N+ PRZYS?UGUJE:

 

 • osobie niepe?nosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepe?nosprawno?ci,
 • osobie, ktrej niepe?nosprawno??, potwierdzona w orzeczeniu o niepe?nosprawno?ci lub o stopniu niepe?nosprawno?ci, powoduje istotne trudno?ci w samodzielnym poruszaniu si?,
 • rodzicom i opiekunom prawnym osb niepe?nosprawnych, ktrych niepe?nosprawno?? potwierdzona jest orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub o stopniu niepe?nosprawno?ci niezdolnych do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osb niepe?nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z p?n. zm.), podczas przewozu tych osb pojazdem samochodowym oznaczonym kart? N+.

Osoba, ktrej ma by? wydana karta musi by? w?a?cicielem, wsp?w?a?cicielem lub u?ytkownikiem na podstawie odp?atnej czynno?ci cywilno-prawnej lub umowy u?yczenia zawartej w formie akty notarialnego, ktrej jest stron? samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie ca?kowitej do 2,5 tony. Do wydania karty N+ niezb?dne jest okazanie karty parkingowej. Osoba staraj?ca si? o kart? N+ musi najpierw spe?ni? warunki konieczne do otrzymania karty parkingowej. Karta ta przys?uguje na jeden konkretny pojazd (jego dane wpisane s? w karcie).

Przy sk?adaniu wniosku o wydanie Karty N+ nale?y przedstawi? nast?puj?ce dokumenty:

 • dowd osobisty sk?adaj?cego wniosek lub inny dokument potwierdzaj?cy to?samo??,
 • prawo jazdy sk?adaj?cego wniosek
 • dowd rejestracyjny pojazdu, na ktry wystawiona b?dzie Karta N+,
 • kart? parkingow? wydan? przez starost?,
 • odp?atn? umow? cywilno-prawn? lub umow? u?yczenia zawart? w formie aktu notarialnego , dotycz?ce pojazdu, na ktry ma by? wydana karta N+, zawarte przez wnioskodawc? wyst?puj?cego o wydanie tej karty w przypadku osb nie b?d?cych w?a?cicielami lub wsp?w?a?cicielami pojazdu samochodowego,
 • jeden z poni?szych dokumentw potwierdzaj?cych znaczny stopie? niepe?nosprawno?ci:

a) orzeczenie komisji lekarskiej o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej,
b) orzeczenie zespo?u orzekaj?cego o niepe?nosprawno?ci o zaliczeniu do znacznego stopnia niepe?nosprawno?ci,
c) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o ca?kowitej niezdolno?ci do pracy wraz ze stwierdzeniem niezdolno?ci do samodzielnej egzystencji,

 • jeden z poni?szych dokumentw potwierdzaj?cych inny ni? znaczny stopie? niepe?nosprawno?ci powoduj?cej istotne trudno?ci w samodzielnym poruszaniu si?:

a) orzeczenie komisji lekarskiej o zaliczeniu do II lub III grupy inwalidzkiej,
b) orzeczenie zespo?u orzekaj?cego o niepe?nosprawno?ci o zaliczeniu do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepe?nosprawno?ci,
c) orzeczenie lekarz orzecznika ZUS o stopniu niezdolno?ci do pracy,
d) za?wiadczenie lekarskie wydane przez w?a?ciwego lekarza specjalist? stwierdzaj?cego wyst?powanie trudno?ci w samodzielnym poruszaniu si? w przypadku je?eli tre?? orzeczenia (pkt a,b,c) nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy orzeczona niepe?nosprawno?? powoduje istotne trudno?ci w samodzielnym poruszaniu si?, oraz inne dokumenty potwierdzaj?ce dane i informacje wynikaj?ce z wniosku.


Karta N+ jest bezp?atna


Karta N+ wydawana jest przez zarz?dzaj?cego stref? p?atnego parkowania niestrze?onego (SPPN) tj. Zarz?d Drg Miejskich. Karta wydawana jest rwnie? przez Urz?dy Dzielnic.


Podstawa prawna: Uchwa?a Nr XXXVI/1077/2008 ze zm. Rady Miasta Sto?ecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy p?atnego parkowania, wysoko?ci stawek op?aty za parkowanie pojazdw samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysoko?ci op?aty dodatkowej oraz okre?lenia sposobu pobierania tych op?at.