Wnioski

Z tej strony mo?na pobra? druki do wype?nienia. Pliki zapisane s? w formacie DOC, ODT i PDF.

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe?nosprawno?ci (osoby powy?ej 16 roku ?ycia)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe?nosprawno?ci (osoby poni?ej 16 roku ?ycia)
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu si?
Wniosek o dofinansowanie organizacji Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki w 2013 roku
Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego
Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotw ortopedycznych
Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprz?t rehabilitacyjny
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe?nosprawnej