Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zaj?ciowej

Warsztat terapii zaj?ciowej jest jedn? z podstawowych form aktywno?ci wspomagaj?cej proces rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej osb niepe?nosprawnych.

Warsztat oznacza wyodr?bnion? organizacyjnie i finansowo placwk? stwarzaj?c? osobom niepe?nosprawnym niezdolnym do podj?cia pracy mo?liwo?? rehabilitacji spo?ecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiej?tno?ci niezb?dnych do podj?cia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat celu, o ktrym wy?ej mowa, odbywa si? przy zastosowaniu technik terapii zaj?ciowej, zmierzaj?cych do rozwijania:

 1. umiej?tno?ci wykonywania czynno?ci ?ycia codziennego oraz zaradno?ci osobistej,
 2. psychofizycznych sprawno?ci oraz podstawowych i specjalistycznych umiej?tno?ci zawodowych, umo?liwiaj?cych uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podj?cie pracy.

Terapi? realizuje si? na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w ktrym okre?la si?:

 1. formy rehabilitacji,

 2. zakres rehabilitacji,

 3. metody i zakres nauki umiej?tno?ci, o ktrych wy?ej mowa,

 4. formy wsp?pracy z rodzin? lub opiekunami,

 5. planowane efekty rehabilitacji,

 6. osoby odpowiedzialne za realizacj? programu rehabilitacji.

  W warsztacie dzia?a rada programowa, w sk?ad ktrej wchodz?:

  1) kierownik warsztatu,

  2) specjali?ci do spraw rehabilitacji lub rewalidacji,

  3) instruktorzy terapii zaj?ciowej,

  4) psycholog,

  5) doradca zawodowy lub instruktor zawodu w miar? potrzeb.

Rada programowa dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej ni? co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osi?gni?tych przez niego post?pw w rehabilitacji, uzasadniaj?cych:

  1. podj?cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy,

  2. potrzeb? skierowania osoby niepe?nosprawnej do o?rodka wsparcia, w rozumieniu przepisw o pomocy spo?ecznej, ze wzgl?du na brak post?pw w rehabilitacji i z?e rokowania co do mo?liwo?ci osi?gni?cia post?pw uzasadniaj?cych podj?cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie,

  3. przed?u?enie uczestnictwa w terapii ze wzgl?du na:

 1. pozytywne rokowania co do przysz?ych post?pw w rehabilitacji, umo?liwiaj?cych podj?cie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,

 2. okresowy brak mo?liwo?ci podj?cia zatrudnienia,

 3. okresowy brak mo?liwo?ci skierowania osoby niepe?nosprawnej do o?rodka wsparcia, o ktrym wy?ej mowa.

  Organizacja warsztatw

  Warsztaty mog? by? organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Warsztaty terapii zaj?ciowej dzia?aj? na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osb niepe?nosprawnych (Dz. U. z 2011 roku Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatw terapii zaj?ciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587).

W Powiecie Kamie?skim obecnie funkcjonuj? dwa Warsztaty Terapii Zaj?ciowej w Kamieniu Pomorskim i w Wolinie.

Warsztat Terapii Zaj?ciowej w Kamieniu Pomorskim

Warsztat Terapii Zaj?ciowej w Kamieniu Pomorskim przeznaczony jest dla 54 uczestnikw, ktrzy bior? udzia? w zaj?ciach terapeutycznych w dziewi?ciu pracowniach:

 1. r?kodzie?a i zdobnictwa artystycznego,

 2. gospodarstwa domowego,

 3. zdobnictwa na tkaninach,

 4. krawiecko dziewiarskiej,

 5. ceramiczno-plastycznej,

 6. stolarskiej,

 7. ogrodniczo-wikliniarskiej,

 8. papieroplastyki i zdobnictwa,

 9. redakcyjno-poligraficznej.

Link do strony Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osb z Upo?ledzeniem Umys?owym Ko?o w Kamieniu Pomorskim www.psouukamien.org

Warsztat Terapii Zaj?ciowej w Wolinie

Warsztat Terapii Zaj?ciowej w Wolinie przeznaczony jest dla 20 uczestnikw, ktrzy bior? udzia? w zaj?ciach terapeutycznych w czterech pracowniach:

 1. gospodarstwa domowego,

 2. poligraficzno-komputerowej,

 3. plastyczno-zdobniczej,

 4. ochrony ?rodowiska.