Opieka nad dzieckiem i rodzin?

Rozr?niamy nast?puj?ce formy przemocy:

bezpo?redni? i po?redni?,
fizyczn?,
psychiczn?,
strukturaln?

Przemoc bezpo?rednia, czyli osobowa, jest nakierowana prosto na osob?, ktra jest ofiar?. Obejmuje zarwno przemoc fizyczn?, jak i psychiczn?.

Przemoc po?rednia jest zazwyczaj przemoc? psychiczn?, maj?c? na celu emocjonalne pogr??enie lub zniszczenie drugiego cz?owieka bez bezpo?redniego ataku na niego. Narz?dziami tej przemocy s? np.: plotka, pomwienie, fa?szywe zeznanie, u?ycie przemocy fizycznej wobec bliskich tej osoby, ktrej agresor chce wyrz?dzi? krzywd?.

Przemoc fizyczna to agresywne zachowanie skierowane przeciwko cia?u ofiary, mog?ce prowadzi? do blu i fizycznych obra?e?. Przemoc ta mo?e wyst?pi? w dwch postaciach: czynnej i biernej. Forma czynna to poszturchiwania, szczypanie, popychanie i odpychanie, potrz?sanie, ?ciskanie, szarpanie, gryzienie, kopanie, bicie przedmiotami oraz u?ycie broni. Natomiast forma bierna przejawia si? w zakazach mwienia, chodzenia, za?atwiania potrzeb fizjologicznych itp.W przemocy fizycznej wyst?puj? r?ne stadia przemocy od tej najbardziej skrajnej, w ktrej cz?owieka traktuje si? jak rzecz i d??y si? do jego zniszczenia, a? do przemocy fizycznej, w ktrej wyst?puje coraz wi?cej elementw natury psychologicznej pomi?dzy stosuj?cym przemoc i jego ofiar?.

Przemoc psychiczna to zazwyczaj przemoc werbalna, ktra wywo?uje emocjonalny bl lub cierpienie, co cz?sto wynika z poczucia poni?enia i zagro?enia. W codziennym ?yciu spotyka si? przemoc psychiczn? stosowan? przez jednych ludzi w stosunku do innych. Wydaje si? wr?cz, ?e niektrzy ludzie posiadaj? wi?kszy ?adunek tej energii psychicznej w porwnaniu do pozosta?ych. Ci, ktrzy maj? mniejszy ?adunek ulegaj?, poniewa? pojawia si? u nich l?k, poczucie winy lub inne stany psychiczne powoduj?ce uleg?o?? .