Sport i kultura

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSB NIEPE?NOSPRAWNYCH

Podstawa Prawna:

Rozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie okre?lenia rodzajw zada? powiatu, ktre mog? by? finansowane ze ?rodkw Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 861 z p?n zm.).

O dofinansowanie ze ?rodkw Funduszu mog? ubiega? si? osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj?ce osobowo?ci prawnej, je?eli:

– prowadz? dzia?alno?? na rzecz osb niepe?nosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem z?o?enia wniosku,
– udokumentuj? zapewnienie odpowiednich do potrzeb osb niepe?nosprawnych warunkw technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
– udokumentuj? posiadanie ?rodkw w?asnych lub pozyskanych z innych ?rde? na sfinansowanie przedsi?wzi?cia w wysoko?ci nieobj?tej dofinansowaniem ze ?rodkw Funduszu.


Termin sk?adania wnioskw: do 30 listopada roku poprzedzaj?cego realizacj? zadania. Dodatkowe informacje dotycz?ce dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepe?nosprawnych mo?na uzyska? w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10 pod numerem tel. (091) 382-33-86 osoba odpowiedzialna: Krystian Sominka inspektor ds. rehabilitacji spo?ecznej osb niepe?nosprawnych

UWAGA!!!
1. Z?o?enie wniosku nie jest rwnoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie b?dzie przyznawane do wyczerpania ?rodkw finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Kamie?skiego na obecny rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powy?szy cel.