Likwidacja barier

Dofinansowanie ze ?rodkw PFRON likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu si? i technicznych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osb niepe?nosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z p?n. zm.),

Rozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie okre?lenia rodzajw zada? powiatu, ktre mog? by? finansowane ze ?rodkw Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych ( Dz. U. Nr 96, poz. 861 z p?n zm.).

Przepisy rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej w sprawie Okre?lenia rodzajw zada? powiatu, ktre mog? by? finansowane ze ?rodkw PFRON nie definiuje zakresu ?adnej z barier.

Interpretacja Biura Pe?nomocnika Rz?du do Spraw Osb Niepe?nosprawnych okre?la, ?e:

  • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie wyst?puj?ce w budynku i w jego najbli?szej okolicy, ktre ze wzgl?du na rozwi?zania techniczne, konstrukcyjne lub warunki u?ytkowania uniemo?liwiaj? lub utrudniaj? swobod? ruchu osobom niepe?nosprawnym;

  • bariery techniczne to przeszkody wynikaj?ce z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepe?nosprawno?ci, przedmiotw lub urz?dze?. Likwidacja tej bariery powinna powodowa? sprawniejsze dzia?anie osoby niepe?nosprawnej
    w spo?ecze?stwie i umo?liwi? wydajniejsze jej funkcjonowanie;

  • bariery w komunikowaniu si? to ograniczenia uniemo?liwiaj?ce lub utrudniaj?ce osobie niepe?nosprawnej swobodne porozumiewanie si? i/lub przekazywanie informacji.

Realizacja powy?szych zada? ma na celu umo?liwienie lub w znacznym stopniu u?atwienie osobie niepe?nosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynno?ci lub kontaktw z otoczeniem.

Kto mo?e ubiega? si? o dofinansowanie?

  1. na likwidacj? barier architektonicznych osoby niepe?nosprawne, ktre maj? trudno?ci w poruszaniu si?, je?eli s? w?a?cicielami nieruchomo?ci lub u?ytkownikami wieczystymi nieruchomo?ci albo posiadaj? zgod? w?a?ciciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w ktrym stale zamieszkuj?,

  2. na likwidacje barier w komunikowaniu si? i technicznych osoby niepe?nosprawne, je?eli jest to uzasadnione potrzebami wynikaj?cymi z niepe?nosprawnymi.

Gdzie nale?y z?o?y? wniosek o likwidacj? barier?

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wy?ej wymienionych barier osoba niepe?nosprawna sk?ada w powiatowym centrum pomocy rodzinie, w?a?ciwym dla miejsca zamieszkania.

Dodatkowe informacje dotycz?ce dofinansowania wy?ej wymienionych barier mo?na uzyska? w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10 pod numerem tel. (091) 382-33-86 osoba odpowiedzialna: Krystian Sominka inspektor ds. rehabilitacji spo?ecznej osb niepe?nosprawnych