Turnusy

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA OSB NIEPE?NOSPRAWNYCH

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osb niepe?nosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z p?n. zm.),
Rozporz?dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusw rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

KTO MO?E STARA? SI? O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mog? ubiega? si? osoby posiadaj?ce:

aktualne orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci lub,
aktualny wypis z tre?ci orzeczenia traktowanego na rwni z powy?szym orzeczeniem lub,
aktualne orzeczenie o grupie inwalidztwa, tylko wydane przed 1 stycznia 1998 roku przez Komisj? Lekarsk? ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisj? lekarsk? podleg?? MON lub MSWiA lub,
aktualne orzeczenie o niezdolno?ci do pracy w gospodarstwie rolnym, tylko wydane przed 1 stycznia 1998 roku, przez KIZ lub Lekarza Rzeczoznawc? Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego,
w przypadku dzieci dokumentem potwierdzaj?cym niepe?nosprawno?? jest orzeczenie o niepe?nosprawno?ci wydane przez Zesp? do Spraw Orzekania o Niepe?nosprawno?ci.

Ponadto przy rozpatrywaniu wniosku brany jest pod uwag? przeci?tny miesi?czny dochd przypadaj?cy na jedn? osob? we wsplnym gospodarstwie domowym.

JAK UBIEGA? SI? O DOFINANSOWANIE?

Osoba niepe?nosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

zg?asza si? do tutejszego Centrum po wniosek o przyznanie takiej dotacji,

Wniosek do pobrania na naszej stronie

uzupe?nia wybrany wniosek w cz??ci, ktra dotyczy wnioskodawcy ,
zg?asza si? do lekarza, pod ktrego opiek? si? znajduje, celem uzupe?nienia przez niego wniosku o skierowanie na turnus oraz informacji o stanie zdrowia na drukach pobranych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

UWAGA!!!

Na wyra?ne zalecenie lekarza dotycz?ce uczestnictwa w turnusie rwnie? opiekuna osoby niepe?nosprawnej, mo?liwe jest udzielenie dofinansowania dla takiej osoby. Wype?niony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba sk?ada w siedzibie PCPR wraz z kopi? orzeczenia o niepe?nosprawno?ci lub rwnowa?nym. Kserokopia dokumentu powinna by? uwierzytelniona, dlatego w momencie sk?adania wniosku nale?y przedstawi? pracownikowi PCPR orygina? do??czanego orzeczenia (tylko do wgl?du).

GDZIE ODBYWAJ? SI? OD CZEGO UZALE?NIONA JEST WYSOKO?? PRZYZNAWANEGO DOFINANSOWANIA?

Wysoko?? przyznawanego dofinansowania uzale?niona jest od:

przeci?tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale,
posiadanego stopnia niepe?nosprawno?ci lub traktowanej na rwni z tym stopniem grupy inwalidzkiej, niezdolno?ci do pracy itp., a tak?e zatrudnienia osoby niepe?nosprawnej w zak?adzie pracy chronionej,
ilo?ci ?rodkw finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych przekazanych dla powiatu kamie?skiego i zatwierdzonych przez Rad? Powiatu Kamie?skiego do wykorzystania na dofinansowanie uczestnictwa osb niepe?nosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym.

TURNUSY REHABILITACYJNE?

Turnusy rehabilitacyjne organizowane s? na terenie ca?ego kraju, w r?nych cz?sto bardzo atrakcyjnych miejscowo?ciach uzdrowiskowych. Zarwno instytucja zajmuj?ca si? organizacj? takich turnusw, jak i sam o?rodek, w ktrym turnus si? odbywa musz? posiada? odpowiednie uprawnienia zezwalaj?ce na prowadzenie takiej dzia?alno?ci. Uprawnienia takie, po uprzedniej, szczeg?owej weryfikacji, nadaje Wojewoda w?a?ciwy ze wzgl?du na siedzib? organizatora czy o?rodka. Informacja o podmiotach uprawnionych znajduje si? tak?e na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Spo?ecznej: www.mps.gov.pl
Wybr miejscowo?ci, terminu oraz o?rodka, w ktrym osoba niepe?nosprawna b?dzie uczestniczy? w turnusie zale?y tylko i wy??cznie od wnioskodawcy. W gestii osoby le?y rwnie? telefoniczna rezerwacja miejsca w wybranym przez siebie o?rodku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje katalogiem sk?adaj?cym si? z ofert nadsy?anych z poszczeglnych O?rodkw i w miar? potrzeb katalog ten jest udost?pniany zainteresowanym.

Dodatkowe informacje dotycz?ce dofinansowania uczestnictwa osb niepe?nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych mo?na uzyska? w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10 pod numerem tel. +48 (91) 3823386 osoba odpowiedzialna: Krystian Sominka inspektor ds. rehabilitacji spo?ecznej osb niepe?nosprawnych

UWAGA!!!

1. Z?o?enie wniosku nie jest rwnoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
2. Dofinansowanie b?dzie przyznawane do wyczerpania ?rodkw finansowych PFRON przekazanych dla Powiatu Kamie?skiego na obecny rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powy?szy cel.