Program wyrównywania różnic między regionami III

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn.

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

 

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

W ramach Programu w roku 2016 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

1)     Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

2)     obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

3)     obszar D – likwidacja barier transportowych,

4)     obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

5)     obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

6)     obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  1. Obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – beneficjent pomocy udokumentuje potrzebę likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

Wsparcie do 150.000,00 zł,

  1. Obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiat, organizacje pozarządowe,

Wsparcie do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

  1. Obszar D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,

a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

a) 80 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 250 000,00 zł dla autobusów.

4. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;,

Wsparcie do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć, co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

5. Obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),

Wsparcie do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.

6. Obszar G obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w  art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Tryb składania wniosków:

Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu. W przypadku obszaru B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszaru C – tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych, obszaru D – likwidacji barier transportowych, obszaru F – tworzenia warsztatów terapii zajęciowej, obszaru G – skierowania do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest to samorząd powiatowy.

Realizatorem Programu w obszarach B, C, D, F i G jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.

Realizatorem Programu w obszarze E jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Zachodniopomorski ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

–    wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

–    zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

–    wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

– oraz spełnianie przez Projektodawcę zapisów w procedurach realizacji programu „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” tzw. Procedur realizacji Programu.

Pomoc dla przedsiębiorców jest udzielana w ramach zasady de minimis.

Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski:

  • w ramach obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 15 marca do dnia 4 kwietnia 2016 roku (wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G),
  • w przypadku obszaru E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON od dnia 15 marca do dnia 30 listopada 2016 roku (wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E).

Program, procedury, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2016 r. znajdziecie Państwo na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 91 38-23-386 wew. 27.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON obszar E

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszarów B, C, D, F, G

 

Post navigation