Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn. Program wyrwnywania r?nic mi?dzy regionami II.

Celem strategicznym programu jest wyrwnanie szans osb niepe?nosprawnych, zamieszkuj?cych regiony s?abo rozwini?te gospodarczo i spo?ecznie w dost?pie do rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej.

W ramach Programu w roku 2014 istnieje mo?liwo?? ubiegania si? o dofinansowanie ze ?rodkw Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w nast?puj?cych obszarach:

 

 1. obszar A wyposa?enie obiektw s?u??cych rehabilitacji osb niepe?nosprawnych w sprz?t rehabilitacyjny,
 2. obszar B likwidacja barier w zak?adach opieki zdrowotnej, urz?dach iplacwkach edukacyjnych w zakresie umo?liwienia osobom niepe?nosprawnym poruszania si? i komunikowania,
 3. obszar C – tworzenie sp?dzielni socjalnych osb prawnych,
 4. obszar D likwidacja barier transportowych,
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wk?adu w?asnego w projektach dotycz?cych aktywizacji i/lub integracji osb niepe?nosprawnych,
 6. obszar F tworzenie warsztatw terapii zaj?ciowej,
 7. obszar G – skierowanie do powiatw poza algorytmem dodatkowych ?rodkw na finansowanie zada? ustawowych dotycz?cych rehabilitacji zawodowej osb niepe?nosprawnych
 1. Obszar A (wyposa?enie obiektw s?u??cych rehabilitacji osb niepe?nosprawnych w sprz?t rehabilitacyjny) podmioty, ktre prowadz? obiekty s?u??ce rehabilitacji:
  1. organizacje pozarz?dowe,
  2. jednostki samorz?du terytorialnego,
  3. uczelnie medyczne,
  4. zak?ady opieki zdrowotnej,

Wsparcie do 14.000,00 z? na ka?d? osob? z planowanej liczby osb niepe?nosprawnych, ktre jednorazowo b?d? mog?y by? przyj?te i rehabilitowane w obiekcie s?u??cym rehabilitacji, na sprz?cie (urz?dzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprz?tu (urz?dzenia) wielostanowiskowego odpowiedni? wielokrotno?? kwoty 14.000,00 z? za ka?d? nast?pn? osob? niepe?nosprawn?, przyj?t? i rehabilitowan? w obiekcie s?u??cym rehabilitacji, na sprz?cie (urz?dzeniu) zakupionym w ramach projektu,

 1. Obszar B(likwidacja barier w zak?adach opieki zdrowotnej, urz?dach i placwkach edukacyjnych w zakresie umo?liwienia osobom niepe?nosprawnym poruszania si? i komunikowania cz??? kosztw likwidacji barier w zak?adach opieki zdrowotnej, urz?dach powiatowych i placwkach edukacyjnych w zakresie umo?liwienia osobom niepe?nosprawnym poruszania si? i komunikowania,

Wsparcie do 150.000,00 z? na ka?dy projekt,

 1. Obszar C (tworzenie sp?dzielni socjalnych osb prawnych) – gminy, powiat, organizacje pozarz?dowe,

Wsparcie do 32.000,00 z? na ka?de nowo utworzone stanowisko pracy w sp?dzielni socjalnej osb prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepe?nosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

 1. Obszar D (likwidacja barier transportowych) cz??? kosztw zakupu lub przystosowania pojazdw przeznaczonych do przewozu osb niepe?nosprawnych,
 1. organizacje pozarz?dowe,
 2. gminy i powiat,
 3. sp?dzielnie socjalne osb prawnych,

a) do 80.000,00 z? dla samochodw osobowych, zwanych dalej mikrobusami, ktre w wersji standardowej s? samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osb na wzkach inwalidzkich,

 

b) do 70.000,00 z? dla pozosta?ych samochodw osobowych, zwanych dalej mikrobusami, ktre w wersji standardowej s? samochodami 9-cio miejscowymi,

 

c) do 250.000,00 z? dla autobusw,

 1. Obszar E (dofinansowanie wymaganego wk?adu w?asnego w projektach dotycz?cych aktywizacji i/lub integracji osb niepe?nosprawnych) gminy, powiat oraz organizacje pozarz?dowe,Wsparcie do 14.000 z? na ka?d? osob? niepe?nosprawn?, ktra b?dzie w sposb sta?y korzysta?a z rezultatw projektu, przy czym projekt musi dotyczy?, co najmniej 30 osb niepe?nosprawnych,
 2. Obszar F (tworzenie warsztatw terapii zaj?ciowej) cz??? kosztw utworzenia warsztatw terapii zaj?ciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezb?dnego wyposa?enia).

 

Wsparcie do 70% kosztw realizacji projektu nie wi?cej ni? 14.000,00 z? na ka?de miejsce dla osoby niepe?nosprawnej w warsztacie terapii zaj?ciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

 1. Obszar G (skierowanie do powiatw poza algorytmem dodatkowych ?rodkw na finansowanie zada? ustawowych dotycz?cych rehabilitacji zawodowej osb niepe?nosprawnych) koszty wynikaj?ce z zada?, o ktrych mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osb niepe?nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p?n. zm.).

Tryb sk?adania wnioskw:

 

Projektodawca sk?ada projekt do jednostki samorz?du terytorialnego w?a?ciwej dlamiejsca realizacji projektu. W przypadku obszaru A programu (wyposa?enie obiektw s?u??cych rehabilitacji w sprz?t rehabilitacyjny) jest to samorz?d wojewdztwa. Natomiast w obszarach wsparcia (obszar B likwidacja barier w zak?adach opieki zdrowotnej, urz?dach i placwkach edukacyjnych w zakresie umo?liwienia osobom niepe?nosprawnym poruszania si? i komunikowania, obszar C tworzenie sp?dzielni socjalnych osb prawnych, obszar D likwidacja barier transportowych, obszar F tworzenie warsztatw terapii zaj?ciowej) jest to samorz?d powiatowy.

 

Realizatorem Programu w obszarach B, C, D i F jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.

 

Wysoko?? ?rodkw przeznaczonych na realizacj? ka?dego projektu dofinansowanego w ramach programu nie mo?e przekroczy?:

 1. w przypadku obszaru A, B, C, D 40% kosztw realizacji projektu kwalifikuj?cych si? do obj?cia pomoc? w ramach programu,
 2. w przypadku obszaru D 60% kosztw realizacji projektu kwalifikuj?cych si? do obj?cia pomoc? w ramach programu,
 3. w przypadku obszaru E warto?ci wymaganego wk?adu w?asnego lecz nie wi?cej ni? 15% ca?kowitych kosztw realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 4. w przypadku obszaru F zgodnie z warunkami brzegowymi przyj?tymi w danym roku przez Zarz?d PFRON,
 5. w przypadku obszaru G 30% warto?ci ?rodkw algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Z zastrze?eniem, i? w powiatach, w ktrych stopa bezrobocia jest wy?sza ni? 110% ?redniej stopy bezrobocia w kraju, wysoko?? ?rodkw, o ktrych mowa poni?ej, podwy?sza si? o 20 punktw procentowych w przypadku obszarw A, B, C, D i G natomiast o 10 punktw procentowych w przypadku obszaru E programu, z zastrze?eniem, i? zwi?kszenie intensywno?ci pomocy nie dotyczy realizacji projektw z obszaru B programu polegaj?cych na likwidacji barier w zakresie umo?liwienia osobom niepe?nosprawnym poruszania si? i komunikowania w urz?dach.

 

Pomoc dla przedsi?biorcw jest udzielana w ramach zasady de minimis.

 

Warunkiem udzia?u w programie jest nieposiadanie:

– wymagalnych zobowi?za? wobec PFRON,

– zaleg?o?ci w obowi?zkowych wp?atach na PFRON,

– wymagalnych zobowi?za? wobec Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych i Urz?du Skarbowego,

 

Program, procedury, kierunki dzia?a? oraz warunki brzegowe obowi?zuj?ce w 2014 r. znajdziecie Pa?stwo na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zak?adce Programy i zadania PFRON.

 

Wnioski nale?y sk?ada? w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim ul. Woli?ska 7b, 72-400 Kamie? Pomorski:

  1. w ramach obszarw A, B, C, D, F i G programu od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2014 roku,

 

W przypadku obszaru E programu projektodawcy sk?adaj? wnioski bezpo?rednio dow?a?ciwego terytorialnie dla ich siedziby Oddzia?u PFRON od dnia 1 lutego do dnia 14 listopada 2014 roku

 

W przypadku jakichkolwiek pyta? dotycz?cych Programu wyrwnywania r?nic miedzy regionami II prosz? o kontakt telefoniczny pod numerem 91 38-23-386 wew. 27.

 

Tre?? wpisu do pobrania w formacie PDF poni?ej.

PWRMR 2014