Obsługa prawna PCPR w Kamieniu Pomorskim w ramach Zespołu do spraw pieczy zasętpczej

Ka.370.6.2012 Kamie? Pomorski, dnia 28 grudnia 2012 roku

ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

zaprasza do sk?adania ofert

na obs?ug? prawn? Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

w ramach Zespo?u do spraw pieczy zast?pczej

Niniejsze oferty nie s? cz??ci? post?powania przetargowego, lecz s?u?? jedynie analizie cen rynkowych.

I. ZAMAWIAJ?CY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

72-400 Kamie? Pomorski, ul. Woli?ska 7B

NIP: 986-01-07-009

II. PRZEDMIOT ZAMWIENIA:

Przedmiotem zamwienia jest obs?uga prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z siedzib? przy ul. Woli?skiej 7b, 72-400 Kamie? Pomorski – w ramach zada? realizowanych przez Zesp? do spraw pieczy zast?pczej.

III. PROCEDURA ZAMWIENIA:

Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim.

Do post?powania nie stosuje si? przepisw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie? publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p?n. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Post?powanie s?u?y analizie cen rynkowych na potrzeby zada? wykonywanych przez Zamawiaj?cego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza ofert cz??ciowych ani wariantowych.

Zamawiaj?cy informuje, ?e oferty sk?adane w niniejszym post?powaniu s? jawne i podlegaj? udost?pnieniu od chwili ich otwarcia, z wyj?tkiem informacji stanowi?cych tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z p?. zm.) pod warunkiem, ?e Wykonawca nie p?niej ni? w terminie sk?adania ofert zastrzeg?, ?e nie mog? by? one udost?pniane. Informacje zastrze?one jako tajemnica przedsi?biorstwa powinny by? przez Wykonawc? spi?te (zszyte) oddzielnie od pozosta?ych, jawnych elementw oferty i oznaczone napisem Informacje zastrze?one.

IV. ZAKRES OBS?UGI PRAWNEJ OBEJMUJE:

 1. Udzielanie porad i konsultacji na rzecz rodzin zast?pczych i wychowankw pieczy zast?pczej
  w ramach Zespo?u do spraw pieczy zast?pczej.

 2. Redagowanie i pomoc w sporz?dzaniu projektw pozww i innych pism urz?dowych.

V. TERMIN WYKONANIA US?UGI:

stycze? 2013 r. – grudzie? 2013 r.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:

Jako kryterium oferty przyjmuje si? najni?sz? zaproponowan? cen?. Cena oferty brutto – 100 %.

W przypadku z?o?enia ofert o takiej samej warto?ci zamawiaj?cy podejmie dodatkowe negocjacje w celu wy?onienie najkorzystniejszej oferty.

VII. MIEJSCE ?WIADCZENIA US?UG:

 1. Jeden raz w tygodniu (2 godziny zegarowe) w siedzibie Zamawiaj?cego, w Kamieniu Pomorskim, ul. Woli?ska 7b, w godzinach urz?dowania Zamawiaj?cego. Uzgodnienie dnia tygodnia i godzin nast?pi po wyborze Oferenta i rozpocz?ciu wsp?pracy.

 2. W sprawach nag?ych, pilnych udzielanie konsultacji i porad prawnych w tocz?cych si? post?powaniach, w formie telefonicznych lub mailowych konsultacji.

VIII. FORMA ZATRUDNIENIA:
Umowa cywilnoprawna.

IX. OFERTA MUSI ZAWIERA?:

 1. Aktualne CV Oferenta z klauzul? : Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z p?n. zm.).

 2. Za?wiadczenie o wpisie Oferenta na list? radcw prawnych lub adwokatw (kopie potwierdzone za zgodno?? z orygina?em).

 3. O?wiadczenie Oferenta, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie ?wiadczenia pomocy prawnej.

 4. O?wiadczenie Oferenta, ?e nie by? karany za przest?pstwa umy?lne oraz nie toczy si? przeciw niemu post?powanie karne.

 5. Cen? brutto za jedn? godzin? ?wiadczenia us?ug obejmuj?c? ca?o?? zamwienia wyra?on? cyfr? i s?ownie.

X. TERMIN I MIEJSCE SK?ADANIA OFERTY:

 1. Ofert? w zamkni?tej kopercie z dopiskiem Obs?uga prawna PCPR Zesp? ds. pieczy zast?pczej mo?na:

  1) przes?a? poczt? na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
  ul. Woli?ska 7b, 72-400 Kamie? Pomorski.

  2) dor?czy? osobi?cie na adres wskazany w punkcie 1, pokj Nr 1A.

 2. Termin sk?adania formularzy ofertowych: do dnia 07 stycznia 2013 r. do godz. 15.00.
  O zachowaniu terminu z?o?enia oferty decydowa? b?dzie data wp?ywu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z siedzib? w przy
  ul. Woli?skiej 7b, 72-400 Kamie? Pomorski.

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Oferty, ktre wp?yn? niekompletne lub po okre?lonym wy?ej terminie nie b?d? rozpatrywane.

 2. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na ka?dym etapie post?powania, a szczeglnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekrocz? kwot? jak? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na realizacj? zamwienia.

 3. Zamawiaj?cy porozumiewa si? z oferentami w formie telefonicznej.

 4. Zamawiaj?cy nie przewiduje procedury odwo?awczej.

 5. Dodatkowych informacji udziela Krystyna K?osowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z siedzib? przy ul. Woli?skiej 7b, Wej?cie A –
  pok. Nr 7A, tel. 91 / 382 33 86

XII. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawieraj?ca: nazw? (firm?), siedzib? i adres wykonawcy, zostanie opublikowana niezw?ocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej PCPR: www.pcprkamienpomorski.pl

XIII. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie uzgodniona telefonicznie
z Wykonawc?, ktrego ofert? wybrano.

Zamawiaj?cemu przys?uguje prawo zamkni?cia trybu niniejszego zapytania bez wybrania ktrejkolwiek z ofert.