Informacja o wynikach wyboru oferty dotycz?cego opracowania Polityki bezpiecze?stwa przy przetwarzaniu danych osobowych wraz z Instrukcj? zarz?dzania systemem informatycznym

Informacja o wynikach wyboru oferty

Protok?