21 listopad 2012 roku – Powiatowy Dzie? Pracownika Socjalnego

Cz?owiek jest wielki nie przez to, co ma,

nie przez to, kim jest, lecz przez to,

czym dzieli si? z innymi

Jan Pawe? II

Uroczyste obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego odby?y si? 21 listopada 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Uroczysto?? zosta?a rozpocz?ta wyst?pieniem oraz ?yczeniami od Pani Krystyny K?osowskiej Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim dla pracownikw s?u?b spo?ecznych. Pani Beata Kiryluk Starosta Kamie?ski razem z Panem Rados?awem Drozdowiczem Wicestarost? Kamie?skim docenili ci??k? prac? pracownikw s?u?b pomocy spo?ecznej dzi?kuj?c za wk?ad w prac? na rzecz drugiego cz?owieka, a nast?pnie z?o?yli ?yczenia i wr?czyli listy gratulacyjne Pracownikom Socjalnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy spo?ecznej z powiatu kamie?skiego. Do ?ycze? do??czyli si? rwnie? obecni: Pani Emilia Szczeblewska Sekretarz Gminy ?wierzno, Pan Eugeniusz Jasiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Wolin, Pan Jzef Malec Zast?pca Burmistrza Miasta i Gminy Golczewo.

Wszystkim pracownikom s?u?b pomocy spo?ecznej podzi?kowano za pomoc jak? nios? drugiemu cz?owiekowi. Za autentyczn? s?u?b?, ktra przynosi ulg? w blu, bezsilno?ci, krzywdzie, bezradno?ci, chorobie, osamotnieniu lub uzale?nieniu, co niesie za sob? podejmowanie trudnych decyzji, ktre nie zawsze maj? wp?yw na jako?? ?ycia osb ubogich, chorych, potrzebuj?cych wsparcia.


Listy gratulacyjne otrzymali Kierownicy i Pracownicy Socjalni O?rodka Pomocy Spo?ecznejw Kamieniu Pomorskim, O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Wolinie, O?rodka Pomocy Spo?ecznejw ?wierznie, O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Golczewie, O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Dziwnowie, O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Mi?dzyzdrojach, Dyrektorzy i Pracownicy Socjalni Domu Dzieckaw Wise?ce, Domu Dziecka w Lubienie, Domu Pomocy Spo?ecznej w ?niatowie oraz Kierowniki pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Praca pracownikw s?u?b pomocy spo?ecznej jest prac? trudn? wymagaj?c? nie tylko wiedzyi umiej?tno?ci, ale rwnie? zrozumienia dla ludzkiej s?abo?ci, ?e cz?owiek w obliczu problemwi cierpienia nie mo?e pozosta? sam. Jest ona niezb?dnym wsparciem i niezast?pionym znakiem nadziei i ludzkiej dobroci. Pracownik musi zaradzi? wielu ?yciowym problemom, inspiruje niejedn? przemian? charakteru, wp?ywa na prze?om decyzji, od ktrych zale?y wzi?cie ?ycia we w?asne r?ce, odzyskanie wiary w swoje mo?liwo?ci.

Wdzi?czny u?miech dzieci i podniesionych na duchu doros?ych jest zas?u?onym podzi?kowaniem dla tej tak trudnej s?u?by na rzecz drugiego cz?owieka, jak? codziennie nios? Pracownicy Socjalni.