Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urz?dnicze G?wnego ksi?gowego

Informacja

o wynikach naboru nawolnestanowisko urz?dnicze

G?wnego ksi?gowego

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Informujemy, ?e w wyniku zako?czenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:

Pani Dorota Rygielska zamieszka?a w ?wierznie.

Uzasadnienie:

Pani Dorota Rygielska posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko G?wnej ksi?gowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, wykaza?a si? wystarczaj?c? znajomo?ci? zagadnie? okre?lonych w og?oszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna uzna?a, ?e wybrany kandydat posiada niezb?dne predyspozycje i umiej?tno?ci do wykonywania pracy na w/w stanowisku oraz niezb?dne do?wiadczenie w pracy.