Aktywny Samorz?d

W dniu 31 maja 2012 r. Powiat Kamie?ski przyj?? zaproszenie PFRON i podpisa? Porozumienie nrO-16/05/AS/2012 w celu wsp?pracy przy realizacji pilota?owego programu Aktywny samorz?d”.

Program w imieniu samorz?du powiatowego realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Program adresowany jest do osb niepe?nosprawnych, a jego g?wnym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj?cych uczestnictwo beneficjentw pomocy w ?yciu spo?ecznym, zawodowym i w dost?pie do edukacji.

Program finansowany jest ze ?rodkw Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych.

Program w roku 2012 obejmuje nast?puj?ce obszary wsparcia:
obszar A – pomoc w zakupie i monta?u oprzyrz?dowania do posiadanego samochodu,

obszar B1 pomoc w zakupie specjalistycznego sprz?tu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

obszar B2 pomoc w zakupie urz?dze? lektorskich,

obszar B3 pomoc w zakupie urz?dze? brajlowskich,
obszar C – pomoc w zakupie wzka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym,
obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanego wzka inwalidzkiego
o nap?dzie elektrycznym,

obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywno?ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale?nej

Tre?? programu, warunki uczestnictwa, zasady oraz kierunki dzia?a? zosta?y opublikowane na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. Wnioski oraz zasady przyznawania dofinansowania dost?pne s? na stronie internetowej pcprkamienpomorski.pl w zak?adce aktywny samorz?d.

WNIOSKI S? PRZYJMOWANE W NIEPRZEKRACZALNYM
TERMINIE DO 30 WRZE?NIA 2012 R
.!

Wnioski s? przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szpitalna 10,
72-400 Kamie? Pomorski w godzinach: 7.30-15.30, tel. 91 38-23-386 wew. 27