Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

12 września 2012
Napisane przez

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamień Pomorski,

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Główny księgowy,

III. WYMIAR ETATU: PEŁNY

IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w tym:

– ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

– ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego.

V. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność obsługi komputera,

 2. umiejętność pracy w programie finansowo-księgowym ARISCO,

 3. samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,

 4. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

 5. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,

 6. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i ustawy o rachunkowości.

VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków jednostki w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz zgodnie z wymogami przepisów o finansach publicznych,

 2. koordynacja prac w zakresie opracowywania budżetu, szczegółowego układu wykonawczego,

 3. sporządzanie planów finansowych,

 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 7. nadzór nad realizacją projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego przez PCPR,

 8. dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu realizacji zadań gospodarczych dochodów i wydatków budżetowych w PCPR,

 9. sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonywania budżetu, środków pozabudżetowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 5. oświadczenie osoby o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigania z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

VIII. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy na stanowisku. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku oraz do niektórych pomieszczeń biurowych (progi). Brak przystosowania sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IX. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

X. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 września 2012 roku do godziny 15:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim (PCPR) ul. Szpitalna 10 pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze – Głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim”.

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatkamienski.pl/ i stronie internetowej PCPR www.pcprkamienpomorski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy ul. Szpitalnej 10.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji„, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z póżn. zm.).

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na wniosek kandydata.