Nabr na stanowisko G?wnego Ksi?gowego

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM

OG?ASZA NABR NA STANOWISKO URZ?DNICZE

G?WNEGO KSI?GOWEGO

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamie? Pomorski,

II. OKRE?LENIE STANOWISKA: G?wny ksi?gowy,

III. WYMIAR ETATU: PE?NY

IV. WYMAGANIA NIEZB?DNE:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych,

 3. wykszta?cenie zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z p?n. zm.), w tym:

– uko?czone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy?sze studia zawodowe, uzupe?niaj?ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w ksi?gowo?ci,

– uko?czona ?rednia, policealna lub pomaturalna szko?a ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w ksi?gowo?ci,

 1. stan zdrowia pozwalaj?cy na zatrudnienie na danym stanowisku,

 2. nie by?a skazana prawomocnym wyrokiem s?du za przest?pstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia?alno?ci instytucji pa?stwowych oraz samorz?du terytorialnego, przeciwko wiarygodno?ci dokumentw lub za przest?pstwo skarbowe.

 3. do?wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorz?du terytorialnego.

V. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiej?tno?? obs?ugi komputera,

 2. umiej?tno?? pracy w programie finansowo-ksi?gowym ARISCO,

 3. samodzielno??, komunikatywno??, kultura osobista, odporno?? na stres,

 4. umiej?tno?? analizy problemw i poprawnego wyci?gania wnioskw,

 5. umiej?tno?? sporz?dzania sprawozda? bud?etowych,

 6. znajomo?? przepisw z zakresu finansw publicznych i ustawy o rachunkowo?ci.

VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADA? NA STANOWISKU:

 1. prowadzenie ewidencji finansowo-ksi?gowej w zakresie wydatkw jednostki w sposb przewidziany ustaw? z dnia 29 wrze?nia 1994 roku o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z p?n. zm.) oraz zgodnie z wymogami przepisw o finansach publicznych,

 2. koordynacja prac w zakresie opracowywania bud?etu, szczeg?owego uk?adu wykonawczego,

 3. sporz?dzanie planw finansowych,

 4. wykonywanie dyspozycji ?rodkami pieni??nymi,

 5. dokonywanie wst?pnej kontroli zgodno?ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

 6. dokonywanie wst?pnej kontroli kompletno?ci i rzetelno?ci dokumentw dotycz?cych operacji gospodarczych i finansowych,

 7. nadzr nad realizacj? projektu systemowego Program Operacyjny Kapita? Ludzki realizowanego przez PCPR,

 8. dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu realizacji zada? gospodarczych dochodw i wydatkw bud?etowych w PCPR,

 9. sporz?dzanie wymaganych sprawozda? z wykonywania bud?etu, ?rodkw pozabud?etowych oraz realizacji zada? inwestycyjnych.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. ?yciorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie dokumentw potwierdzaj?cych wykszta?cenie,

 4. kserokopie dokumentw potwierdzaj?cych sta? pracy (?wiadectwa pracy),

 5. o?wiadczenie osoby o posiadaniu pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych i korzystaniu z pe?ni praw publicznych,

 6. o?wiadczenie o niekaralno?ci prawomocnym wyrokiem s?du za umy?lne przest?pstwo ?cigania z oskar?enia publicznego lub umy?lne przest?pstwo skarbowe,

 7. o?wiadczenie o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z p?n. zm.).

VIII. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest nara?ona na wyst?powanie uci??liwych i szkodliwych warunkw pracy. Nie istniej? bariery architektoniczne utrudniaj?ce wykonywanie pracy na stanowisku. Wyst?puj? bariery architektoniczne w dost?pno?ci do budynku oraz do niektrych pomieszcze? biurowych (progi). Brak przystosowania sanitariatw do potrzeb osb niepe?nosprawnych poruszaj?cych si? na wzkach inwalidzkich.

IX. INFORMACJA O WSKA?NIKU ZATRUDNIENIA OSB NIEPE?NOSPRAWNYCH:

W miesi?cu poprzedzaj?cym dat? upublicznienia og?oszenia wska?nik zatrudnienia osb niepe?nosprawnych w urz?dzie, w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej
i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osb niepe?nosprawnych, jest wy?szy ni? 6%.

X. TERMIN, SPOSB I MIEJSCE SK?ADANIA DOKUMENTW:

Oferty nale?y sk?ada? w terminie do dnia 24 wrze?nia 2012 roku do godziny 15:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim (PCPR) ul. Szpitalna 10 poczt? lub osobi?cie (uwaga: liczy si? data wp?ywu do PCPR) w zamkni?tych kopertach z dopiskiem nabr na stanowisko urz?dnicze G?wnego ksi?gowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

XI. INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zg?oszenia, ktre wp?yn? po wy?ej wskazanym terminie nie b?d? rozpatrywane.
 • Informacje o wyniku naboru b?d? umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.powiatkamienski.pl/ i stronie internetowej PCPR www.pcprkamienpomorski.pl oraz na tablicy og?osze? w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z siedzib? przy ul. Szpitalnej 10.
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny by? opatrzone klauzul? „Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji„, zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p?n. zm.) oraz ustaw? z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorz?dowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z p?n. zm.).

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostan? powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpocz?cia rozmowy kwalifikacyjnej. Z?o?one dokumenty s? odsy?ane na wniosek kandydata.