Realizacja pilota?owego programu pn.: Aktywny samorz?d

W dniu 20 sierpnia 2012 roku zosta?a zawarta umowa pomi?dzy Powiatem Kamie?skim, a Pa?stwowym Funduszem Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w zwi?zku z przyst?pieniem do realizacji pilota?owego programu pn.: Aktywny samorz?d. Realizacja programu zosta?a powierzona Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Jest to program, ktry zast?puje dotychczasowe dwa zadania PFRON: „Komputer dla Homera” i „Pegaz”. Program „Aktywny Samorz?d” cho? dotyczy dofinansowania podobnych obszarw – jest programem nowym okre?lonym innymi zasadami, np. wyklucza dotychczasow? mo?liwo?? dofinansowania podstawowego sprz?tu komputerowego.G?wnym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj?cych uczestnictwo beneficjentw pomocy w ?yciu spo?ecznym, zawodowym i w dost?pie do edukacji. Dofinansowanie b?dzie nast?powa?o na pisemny wniosek osoby niepe?nosprawnej, zawieraj?cy uzasadnienie wskazuj?ce na zwi?zek udzielenia dofinansowania z mo?liwo?ci? realizacji celw programu. Oznacza to, ?e osoba chc?ca wzi?? udzia? w programie obok z?o?enia wniosku b?dzie musia?a przygotowa? i przedstawi? plan aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i/lub spo?ecznej. Brak wymienionego „planu” b?dzie skutkowa? wy??czeniem z programu.

Wnioski s? przyjmowane w trybie ci?g?ym, jednak nie p?niej ni? do dnia 30 wrze?nia 2012 roku.

Dla Powiatu Kamie?skiego zosta?y przydzielone nast?puj?ce ?rodki finansowe na realizacj? programu w ramach:

a) obszaru A pomoc w zakupie i monta?u oprzyrz?dowania do posiadanego samochodu w wysoko?ci 13 453,00 z?,

b) obszaru B1 pomoc w zakupie specjalistycznego sprz?tu komputerowego wraz z oprogramowaniem w wysoko?ci 31 309,00 z?,

c) obszaru B2 pomoc w zakupie urz?dze? lektorskich w wysoko?ci 16 331,00 z?,

d) obszaru B3 pomoc w zakupie urz?dze? brajlowskich w wysoko?ci 25 791,00 z?,

e) obszaru B4 dofinansowanie szkole? w zakresie obs?ugi nabytego w ramach programu sprz?tu komputerowego i oprogramowania lub urz?dze? lektorskich albo brajlowskich 0 z?,

f) obszaru C pomoc w zakupie wzka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym w wysoko?ci 43 420,00 z?,

g) obszar D pomoc w utrzymaniu sprawno?ci technicznej posiadanego wzka inwalidzkiego o nap?dzie elektrycznym w wysoko?ci 13 177,00 z?,

h) obszar E pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B: w szczeglno?ci kursu i egzaminw na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowo?ci? zamieszkania wnioskodawcy kosztw zwi?zanych z zakwaterowaniem i wy?ywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem, obejmuj?cych koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu 0 z?,

i) obszar F pomoc w utrzymaniu aktywno?ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale?nej tj. op?aty za pobyt dziecka osoby niepe?nosprawnej w ??obku lub przedszkolu w wysoko?ci 2 018,00 z?.

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi za??cznikami s? dost?pne w siedzibie PCPR oraz w zak?adce na stronie internetowej www.pcprkamienpomorski.pl. Tre?ci programowe i warunki uczestnictwa osb niepe?nosprawnych w poszczeglnych obszarach Programu zosta?y rwnie? opublikowana na witrynie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl