Wyniki naboru na wolne stanowisko

Informacja

o wynikach naboru na wolne stanowisko

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZAST?PCZEJ

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Informujemy, ?e w wyniku zako?czenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:

Pani Ewa Kalinowska zamieszka?a w Trzebieszewie.

Uzasadnienie:

Pani Ewa Kalinowska posiada wymagane kwalifikacje na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zast?pczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, wykaza?a si? wystarczaj?c? znajomo?ci? zagadnie? okre?lonych w og?oszeniu o naborze, a tak?e okaza?a si? osob? otwart? i kontaktow? co jest niezb?dnym elementem do wykonywania pracy na ww. stanowisku.