Nabr do projektu p.t. Wy?sze kwalifikacje lepsza praca

Centrum Edukacyjne „MENTOR” og?asza nabr do projektu pt. Wy?sze kwalifikacje lepsza praca. ktry realizowany jest w partnerstwie z CENTRUM ROZWOJU KARIERY INTERDYDAKTYK IRENEUSZ PRZYBY?OWICZ. Projekt adresowany jest do absolwentw gimnazjum i 8-letniej szko?y podstawowej, w wieku 18-64 lat, zamieszkuj?cych na terenie wojewdztwa zachodniopomorskiego.Realizator projektu zapewnia uczestnikom bezp?atny: – pakiet edukacyjny (zeszyty, segregatory, d?ugopisy, pakiet multimedialny do – nauki j?zyka obcego, p?yty CD, etc.),

– podr?czniki do ka?dego przedmiotu,

– 2 daniowy posi?ek

– serwis kawowy

– wsparcie psychologa

– zakwaterowanie dla osb o utrudnionym doje?dzie

– dla osb spoza Szczecina zwrot kosztw dojazdu

NAUKA JEST BEZP?ATNA!!!!

Zaj?cia odbywaj? si? w systemie zaocznym( zjazdy 2 x w miesi?cu w soboty i niedziele). S?uchacze osi?gaj?cy dobre wyniki w nauce mog? otrzyma? semestraln? nagrod? pieni??n?. Centrum gwarantuje nauk? w mi?ej atmosferze, dobrze wyposa?one gabinety przedmiotowe oraz do?wiadczon? kadr? dydaktyczn?.

Wi?cej informacji na stronie www.mentor.szczecin.pl