Autor: admin

Aktywizacja spo?eczna i zawodowa

W ramach projektu PO KL pt.: Aktywizacja spo?eczna i zawodowa klientw instytucji pomocy spo?ecznej 2007-2013 wsp?finansowanego ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego pragniemy Pa?stwa poinformowa?, i? rozpocz?li?my dzia?ania maj?ce na celu aktywizacj? beneficjentw b?d?cych klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu…

Zaproszenie do sk?adania ofert

ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT z dnia 23 lipca 2012 r.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaprasza do sk?adania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawcw przemocy w rodzinie. Niniejsze oferty nie s? cz??ci? post?powania przetargowego, lecz s?u??…

Oferta pracy

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM OG?ASZA NABR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO POKL NA LATA 2007-2013 I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamie? Pomorski, II.…

„Aktywny samorz?d”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim informuje, ?e przyst?puje do realizacji programu pn. Aktywny samorz?d, ktry umo?liwi kontynuacj? dotychczas udzielanej pomocy finansowej ze ?rodkw PFRON osobom niepe?nosprawnym w ramach programw realizowanych przez Oddzia? Zachodniopomorski PFRON. Realizacja programu b?dzie polega?…

Zmiana wynikw naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZAST?PCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim   Informujemy, ?e w wyniku rezygnacji poprzedniego kandydata na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zast?pczej – Pani Ewy Kalinowskiej zamieszka?ej w Trzebieszewie,…

Wyniki naboru na wolne stanowisko

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZAST?PCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim Informujemy, ?e w wyniku zako?czenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona: Pani Ewa Kalinowska zamieszka?a w Trzebieszewie. Uzasadnienie: Pani Ewa…

Nabr do projektu p.t. Wy?sze kwalifikacje lepsza praca

Centrum Edukacyjne „MENTOR” og?asza nabr do projektu pt. Wy?sze kwalifikacje lepsza praca. ktry realizowany jest w partnerstwie z CENTRUM ROZWOJU KARIERY INTERDYDAKTYK IRENEUSZ PRZYBY?OWICZ. Projekt adresowany jest do absolwentw gimnazjum i 8-letniej szko?y podstawowej, w wieku 18-64 lat, zamieszkuj?cych…

Obchody ?wiatowego Dnia Inwalidy w roku 2012

Jak ka?dego roku Polski Zwi?zek Emerytw, Rencistw i Inwalidw organizuje obchody ?wiatowego Dnia Inwalidy. W roku 2012 obchody rozpoczn? si? w III ej dekadzie pod has?em: Wspieramy osoby niepe?nosprawne w pe?nieniu rl spo?ecznych i gospodarczych. Celem obchodw jest pokazanie problemw…

Nabr na stanowisko koordynatora Rodzinnej Pieczy Zast?pczej

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM OG?ASZA NABR NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZAST?PCZEJ I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamie? Pomorski, II. OKRE?LENIE STANOWISKA: Koordynator rodzinnej pieczy…

Akcja Rekrutacja! Nabr trwa do 30.04.2012

Informacja o rekrutacji Aktywizacja zawodowa i spo?eczna klientw instytucji pomocy spo?ecznej na rok 2012. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim informuje, ?e rozpocz??a si? rekrutacja uczestnikw do projektu systemowego Aktywizacja zawodowa i spo?eczna klientw instytucji pomocy spo?ecznej na rok…