Autor: admin

Zapraszamy do sk?adania ofert na sporz?dzenie oceny ryzyka zawodowego

ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaprasza do sk?adania ofert na sporz?dzenie: oceny ryzyka zawodowego zwi?zanego z wykonywan? prac? oraz stosowania niezb?dnych ?rodkw profilaktycznych zmniejszaj?cych ryzyko, zasad ochrony przed zagro?eniami, przeszkolenie pracownikw. Niniejsze oferty nie…

Zapraszamy do sk?adania ofert na opracowanie polityki bezpiecze?stwa

ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaprasza do sk?adania ofert na opracowanie POLITYKI BEZPIECZE?STWA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJ? ZARZ?DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Niniejsze oferty nie s? cz??ci? post?powania przetargowego, lecz s?u?? jedynie analizie…

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urz?dnicze G?wnego ksi?gowego

Informacja o wynikach naboru nawolnestanowisko urz?dnicze G?wnego ksi?gowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim Informujemy, ?e w wyniku zako?czenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona: Pani Dorota Rygielska zamieszka?a w ?wierznie. Uzasadnienie: Pani Dorota Rygielska posiada wymagane…

Aktywny Samorz?d

W dniu 31 maja 2012 r. Powiat Kamie?ski przyj?? zaproszenie PFRON i podpisa? Porozumienie nrO-16/05/AS/2012 w celu wsp?pracy przy realizacji pilota?owego programu Aktywny samorz?d”. Program w imieniu samorz?du powiatowego realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Program adresowany jest do osb niepe?nosprawnych,…

Zaproszenie do sk?adania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych

ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT z dnia 24 wrzesie? 2012 r.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaprasza do sk?adania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zawodowych i niezawodowych. Niniejsze oferty nie s? cz??ci? post?powania przetargowego, lecz s?u?? jedynie…

Nabr na stanowisko G?wnego Ksi?gowego

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM OG?ASZA NABR NA STANOWISKO URZ?DNICZE G?WNEGO KSI?GOWEGO I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamie? Pomorski, II. OKRE?LENIE STANOWISKA: G?wny ksi?gowy, III. WYMIAR…

Og?oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawcw przemocy w rodzinie

Og?oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawcw przemocy w rodzinie   Informujemy, ?e w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawcw przemocy w rodzinie do dnia 20 sierpnia…

Realizacja pilota?owego programu pn.: Aktywny samorz?d

W dniu 20 sierpnia 2012 roku zosta?a zawarta umowa pomi?dzy Powiatem Kamie?skim, a Pa?stwowym Funduszem Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych w zwi?zku z przyst?pieniem do realizacji pilota?owego programu pn.: Aktywny samorz?d. Realizacja programu zosta?a powierzona Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Jest to program,…

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego POKL na lata 2007 – 2013 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim Informujemy, ?e w wyniku zako?czenia procedury naboru na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:…

Nabr kandydatw do pe?nienia funkcji rodziny zast?pczej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM OG?ASZA NABR KANDYDATW DO PE?NIENIA FUNKCJI RODZINY ZAST?PCZEJ ZAWODOWEJ i NIEZAWODOWEJ Formami rodzinnej pieczy zast?pczej s?: 1) rodzina zast?pcza: a) spokrewniona, b) niezawodowa, c) zawodowa, w tym zawodowa pe?ni?ca funkcj? pogotowia rodzinnego i…