Autor: admin

Obsługa prawna Powiatowego Centrum PCPR w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Ka.370.7.2012 Kamie? Pomorski, dnia 28 grudnia 2012 roku ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaprasza do sk?adania ofert na obs?ug? prawn? Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach O?rodka Interwencji Kryzysowej Niniejsze oferty…

Obsługa prawna PCPR w Kamieniu Pomorskim w ramach Zespołu do spraw pieczy zasętpczej

Ka.370.6.2012 Kamie? Pomorski, dnia 28 grudnia 2012 roku ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaprasza do sk?adania ofert na obs?ug? prawn? Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Zespo?u do spraw pieczy zast?pczej…

Obs?uga prawna PCPR w Kamieniu Pomorskim

ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaprasza do sk?adania ofert na obs?ug? prawn? Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim Niniejsze oferty nie s? cz??ci? post?powania przetargowego, lecz s?u?? jedynie analizie cen rynkowych. I. ZAMAWIAJ?CY:…

OG?OSZENIE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim informuje, i? od dnia 12 grudnia 2012 roku (?roda) nast?pi przeniesienie jednostki z ul. Szpitalnej 10 na ul. Woli?sk? 7b w Kamieniu Pomorskim budynek Starostwa Powiatowego – wej?cie A W razie problemu…

21 listopad 2012 roku – Powiatowy Dzie? Pracownika Socjalnego

Cz?owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli si? z innymi Jan Pawe? II Uroczyste obchody Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego odby?y si? 21 listopada 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego…

Zapraszamy do sk?adania ofert na opracowanie polityki bezpiecze?stwa

  ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zaprasza do sk?adania ofert na opracowanie POLITYKI BEZPIECZE?STWA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z INSTRUKCJ? ZARZ?DZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Niniejsze oferty nie s? cz??ci? post?powania przetargowego, lecz s?u?? jedynie…

Informacja o odwo?aniu zapytania ofertowego

dotycz?cego opracowania Polityki bezpiecze?stwa przy przetwarzaniu danych osobowych wraz z Instrukcj? zarz?dzania systemem informatycznym Na podstawie art. 662 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 roku Nr 16 poz. 93 z p?n. zm.) odwo?uj? ofert? na opracowanie Polityki bezpiecze?stwa przy przetwarzaniu…

Informacja o odwo?aniu zapytania ofertowego

dotycz?cego sporz?dzenia oceny ryzyka zawodowego zwi?zanego z wykonywan? prac? oraz stosowania niezb?dnych ?rodkw profilaktycznych zmniejszaj?cych ryzyko W dniu 25 pa?dziernika 2012 roku na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim zamieszczono zaproszenie do sk?adania ofert na sporz?dzenie oceny…